Allmänna villkor

Dessa allmänna villkor utgör ett avtal (”Avtalet”) mellan dig som användare och juridisk person (även ”Du” eller ”Användaren”) och Loociz AB, org. nr 559237-6130, (även ”Vi”, “oss” eller ”Loociz”) gällande användning av webbplatsen Loociz.se (även ”systemet” eller ”portalen”). Du godkänner och accepterar att bli bunden av Avtalet genom användande av Loociz.se och/eller genom uttryckligt samtycke vid registrering av ett användarkonto på Loociz.se.

Det är viktigt att Du läser hela Avtalet och förstår innehållet. Det finns emellertid några viktiga saker Vi vill betona särskilt inledningsvis:

Loociz i hela Sverige

Tack för att Du använder Loociz.se för att främja tillväxt och samverkan i din kommun. Loociz.se tillhandahålls av Loociz AB och din kommun. Systemet är tillgängligt för alla kommuner i hela Sverige att ansluta sig till. Din användare kommer primärt avse tjänster tillgängliga i de anslutna kommuner som dina organisationer är verksamma i.

Ditt ansvar – heja på det lokala

När Du använder Loociz.se och de tjänster som tillhandahålls ska det göras med syfte att utveckla, stärka och peppa förenings- och näringslivet i din kommun! Se Loociz.se som din digitala klubblokal för den lokala fanclub du och alla användare är medlemmar i. Välkommen! 

Kostnadsfritt konto

Användarkonto på Loociz.se är kostnadsfritt för alla användare verksamma och godkända i den anslutna kommunen. Vi förbehåller oss rätten att debitera för våra tilläggstjänster som du beställer – dock kommer grundfunktionaliteten i Loociz.se att vara kostnadsfritt för dig som användare.

Gällande personuppgifter och GDPR

Loociz ABs villkor gällande personuppgifter hittar du i punkt 7 i Avtalet (“Behandling av personuppgifter”). Information om behandling av våra Användares personuppgifter finns även i Loociz ABs vid var tid gällande integritetspolicy publicerad på webbplatsen https://loociz.se/hantering-av-uppgifter

Definitioner

Med ”systemet” avses den responsiva webbplats som Loociz AB tillhandahåller på Loociz.se. Med ”Vår webbplats” avses den oinloggade, informativa, delen av loociz.se eller sådan annan domän som Vi meddelar Användaren.Med “kommunen” avses den kommun som godkänt din användare och att den kopplas ihop med en organisation som är verksam i den kommunen. Med “organisation” avses den förening, företag, stiftelse eller annan organisation som registreras i Loociz.se antingen via offentliga register eller manuellt av administratör i Loociz.se.

 

1 Allmänt

1.1 Vem kan ingå Avtal

Privatpersoner över 18 år och juridiska personer kan bli Användare och därmed ingå detta Avtal.

1.2 Användarkonto

1.2.1 Det är kostnadsfritt att skapa och inneha ett användarkonto hos Loociz AB så länge Användare inte beställt eventuella tillvalstjänster och godkänt tillhörande villkor för dom tillvalstjänsterna.

1.2.2 Du ansvarar för att hålla personliga uppgifter kopplade till ditt användarkonto korrekta och uppdaterade.

1.2.3 Användaren ansvarar för att inte delge sina loginuppgifter till någon. Missbruk av tjänsten till följd av olovlig spridning av Användarens loginuppgifter är Användarens ansvar och kan innebära ersättningskrav mot Användaren för den skada det orsakar kommunen och/eller Loociz AB.

1.2.4 Användare kan bli godkänd som Administratör för en organisation och får då ansvar för uppgifter som publiceras på Loociz.se i den organisationens namn, se punkt 1.3.

1.3 Organisationer

1.3.1 Alla organisationer som finns registrerade i offentliga förenings- och företagsregister i den anslutna kommunen kommer att läsas in i Loociz.se med sina grunduppgifter såsom namn och adress. Dessa blir sökbara i Loociz och får en egen profilsida med dessa grunduppgifter på. Grunduppgifterna kommer att variera.

1.3.2 En Användare kan göra anspråk på en eller flera organisationer och efter godkännande av en kommunadministratör blir denne Användare organisationens administratör. I samma ögonblick blir användaren ansvarig för den information som publiceras och annonseras i den ianspråktagna organisationens namn.

1.3.3 Organisationens information på profilsidan kan kompletteras av Administratören för den organisationen samt av kommunadministratör eller av Loociz AB, efter godkännande av organisationens Administratör. Det är alltid organisationens Administratör som är ansvarig för uppgifterna på organisationens profilsida.

1.3.4 Uppgifterna om organisationerna i Loociz.se stäms av löpande mot offentliga register. Om avvikelser identifieras kommer nyligen uppdaterade/ändrade uppgifter få företräde oavsett om uppgifterna kommer från offentliga register eller från Administratörs ändringar i Loociz.

1.3.5 Organisation som varit inaktiv i mer än 90 dagar kan komma att raderas/spärras om verksamheten också av externt företagsregister bekräftas vara avregistrerat, vilande, inaktivt, försatt i konkurs eller likviderats. 

1.4 Annonsering

1.4.1 Loociz har en avdelning som heter Affärsplats, där är det kostnadsfritt att annonsera för alla organisationer som är verksamma i aktuell kommun och har blivit godkända av en av den kommunens administratörer.

1.4.2 Loociz.se ska vara en plats där samarbete, utveckling och god ton ska gälla – avsteg och ohörsamhet mot detta beivras.

1.4.3 Det är inte tillåtet att annonsera om köp eller försäljning av produkter eller tjänster som är olagliga enligt svensk lag. Det är ej heller tillåtet att annonsera kränkande eller stötande innehåll som exempelvis pornografi, vapen, våld, sexprodukter, etc.

1.4.4 En annons granskas före publicering och kommunens administratörer och Loociz har rätt att neka publicering. En motivering kommer att ges men är inte nödvändig för en nekad publicering.

1.4.5 Annonser på Affärsplats visas tills vidare, dock ej längre än 6 månader. Annonsen kan raderas av Användare som publicerat den eller av annan Administratör på den organisation som annonsen är kopplad till. Annonsen kan också raderas av kommunens administratörer eller av Loociz AB utan förvarning.

1.4.6 Ändring av en annons kan göras av kommunens administratörer eller av Loociz AB för att följa dessa villkor eller för att få bättre genomslag – en annons ändras bara efter dialog med annonsören.

2 Tekniska förutsättningar och tillgänglighet

2.1  De operativsystem som stöds från tid till annan, samt övriga tekniska krav kan fås av vår kundsupport. Loociz AB förbehåller sig rätten att ändra de tekniska förutsättningarna för systemet över tid. Det är vår målsättning att alltid i god tid i förväg, före sådan teknisk förändring sker, meddela Användaren det på webbplatsen, eller via e-post.

2.2  För att Du ska kunna använda Loociz.se måste Du ha en fungerande internetuppkoppling för den enhet du surfar med.

2.3  Loociz AB arbetar kontinuerligt för att våra Tjänster ska ha en mycket hög tillgänglighet och fungera tillfredsställande. Vi garanterar dock inte dess tillgänglighet eller att Tjänsten är felfri. Avbrott i systemet kan uppkomma vid t.ex. underhållsarbete.

3 Missbruk av Tjänst och spärrning av användarkonto

3.1  Loociz.se får inte missbrukas, t.ex. genom störning av systemet eller försök att komma åt systemet med andra metoder än via https-protokollet i webbläsare.

3.2  Loociz AB förbehåller sig rätten att hindra personer och företag från att använda systemet. Detta primärt för att stoppa missbruk av våra Tjänster.

3.3  Loociz AB förbehåller sig rätten att utan föregående avisering spärra användare från att använda Tjänster, helt eller delvis, vid användarens brott mot dessa allmänna villkor, misstanke om obehörigt utnyttjande eller missbruk av Tjänst, eller om Loociz AB utifrån tekniska, säkerhetsmässiga eller andra grunder bedömer att så bör ske för att skydda Loociz ABs, användares eller andra parters intressen.

4 Ansvarsbegränsning

4.1  Loociz AB ansvarar inte för eventuella skador eller förluster som uppkommer för Användare eller dess organisation på grund av, (1) fel eller avbrott i systemet eller, (2) på grund av användarens användning av systemet. För det fall Användaren inte är nöjd med systemet kan Användaren när som helst avsluta sitt användarkonto hos Loociz AB och därmed säga upp Avtalet i enlighet med dessa allmänna villkor. 

4.2  Loociz AB är inte ansvarig för skada eller förlust som orsakas på grund av ett hinder som låg utanför Loociz ABs rimliga kontroll, som t.ex, men inte begränsat till, hinder föranledda av: lagbud, myndighetsåtgärder, krig, sabotage, dataintrång, fel eller försening av leverans, telefonförbindelse eller andra kommunikationer och transporter, strejk eller bojkott. Förbehållet gällande strejk, bojkott och blockad tillämpas även om Loociz AB är föremål för nämnda åtgärder.

4.3  Loociz AB ansvarar inte under några omständigheter för utebliven vinst för Användare eller dess organisation, eller andra indirekta skador eller följdskador.

4.4  Ovan nämnda ansvarsbegränsningar gäller med undantag för ansvar som kan krävas enligt tvingande svensk lag.

5 Behandling av personuppgifter

5.1 Denna punkt 5 kompletterar Loociz ABs Personuppgiftpolicy som finns på vår webbplats, https://loociz.se/hantering-av-uppgifter. Skulle motstridiga uppgifter förekomma äger Personuppgiftpolicyn företräde.

5.2  Loociz AB är personuppgiftsbiträde åt respektive ansluten kommun enligt gällande lagstiftning och behandlar personuppgifter som har lämnats av Användaren i enlighet med gällande lagstiftning. 

5.3  Loociz AB behandlar användarens personuppgifter för att tillhandahålla och administrera systemet samt i övrigt uppfylla sina skyldigheter enligt avtal med Användaren. Loociz AB och/eller Loociz ABs samarbetspartners behandlar personuppgifterna för att bl.a.:

(a)  administrera kundförhållandet (exempelvis utskick av information och nyhetsbrev, hantering av kundtjänstärenden, användarundersökningar etc.);

(b)  utföra behörighetsprövning till en viss organisation;

(c)  marknadsföra Loociz ABs tjänster;

(d)  lämna uppgifter till polis och andra myndigheter.

Personuppgifter utgör även underlag för marknads- och kundanalyser, affärsuppföljning, teknikutveckling, affärs- och metodutveckling samt riskhantering.

5.4  De personuppgifter som samlas in är huvudsakligen Användarens namn, telefonnummer och e-postadress, som Användaren självmant lämnar. I vissa fall även användarens och folkbokföringsadress. Vid användning av systemet behandlas även uppgifter om användningshistorik (IP-adress, datum, klockslag, sidor/tjänster i systemet).

5.5  Vid tillhandahållande av systemet kan Användares personuppgifter komma att överföras till verksamhet i andra länder än Sverige. Sådana överföringar kommer endast att ske till länder inom EU/EES eller länder som efter beslut av EU-kommissionen säkerställer en adekvat skyddsnivå.

5.6  I den mån som krävs för tillhandahållande av systemet kan Loociz AB även komma att överföra personuppgifterna till andra samarbetspartners, exempelvis fakturaföretag och inkassoföretag.

5.7  Utöver vad som framgår av denna punkt lämnar Loociz AB endast ut personuppgifter till extern part för att kunna fullgöra åtaganden gentemot Användaren, såvida inte annat utlämnande krävs i lag, förordning eller enligt myndighets föreskrift eller annars för att kunna fullgöra åtaganden gentemot Användaren.

5.8  Användaren har rätt att en gång per kalenderår, kostnadsfritt efter skriftlig ansökan ställd till Loociz AB, få besked om hur personuppgifter behandlas, för vilket ändamål behandlingen sker, vilka uppgifter som finns registrerade, varifrån dessa uppgifter har inhämtats samt vilka uppgifter som lämnas ut. En sådan ansökan ska ställas till: Loociz AB, info@loociz.se

5.9  Användaren bör kontinuerligt rätta sina egna personuppgifter i systemet men om användaren menligt hindras av tekniska orsaker i systemet har användaren rätt att begära att rättelse sker utan onödigt dröjsmål i fråga om de personuppgifter som Loociz AB behandlar.

6 Avtalstid och uppsägning

6.1 Detta Avtal gäller tillsvidare och så länge Användare nyttjar Loociz.se. Endera parten har rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan – för användaren innebär det att användarkontot raderas. Bestämmelserna om användarens ansvar att erlägga betalning för eventuella beställda tillvalstjänster ska dock äga fortsatt giltighet sedan Avtalet upphört.

6.2  Observera att om det fortfarande finns skulder kvar för eventuella tillvalstjänster, kopplade till ett användarkonto, kommer uppsägningen inte att vara fullständig förrän de utestående skulderna har reglerats.

6.3  Loociz AB har rätt att säga upp Avtalet och/eller tillfälligt stänga av Användaren, vid misstanke om missbruk eller om Användaren underlåtit att fullgöra sina skyldigheter enligt detta Avtal.

7 Överlåtelse

Loociz AB har rätt att överlåta alla eller delar av sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta Avtal. Användaren har inte rätt överlåta sina rättigheter eller skyldigheter som följer enligt dessa allmänna villkor.

8 Underleverantörer

Loociz AB har rätt att anlita underleverantörer, exempelvis som underleverantör av Tjänster i systemet, eller för att administrera avier, betalningar, SMS, krav och andra frågor eller tjänster  som hör ihop med systemet.

9 Immateriella rättigheter

9.1 Genom att använda systemet förvärvar Du ingen immateriell äganderätt. Allt innehåll, förutom det som användaren själv publicerat, inkluderande bl.a. varumärken och upphovsrätt därtill, som tillgängliggörs genom systemet tillhör och/eller kontrolleras av Loociz AB. Du har inte rätt att kopiera eller på annat sätt förfoga över Loociz innehåll och system.

9.2 Innehåll som Användare själv publicerar på sin organisations Loociz-sida påverkas inte – den immateriella äganderätten övergår inte till Loociz AB. Dock har Loociz alltid rätten att avgöra vad som publiceras i systemet.

10 Ändringar och tillägg

De vid var tid gällande allmänna villkoren finns alltid tillgängliga på Vår webbplats. Loociz AB har rätt att när som helst ändra de allmänna villkoren. Informativa och redaktionella ändringar får ske utan föregående meddelande därom. Övriga tillägg och ändrade villkor ska meddelas berörda användare via e-post eller i systemet samt publiceras på Vår webbplats. Ändringarna träder i kraft i samband med användarens nästa inloggning efter meddelandet om ändring, alternativt 10 dagar efter meddelandet om ändring För det fall Du inte godkänner ändringarna har Du rätt att säga upp Avtalet i enlighet med punkt 6.

11 Tvist

Tvister gällande tillämpningen av detta Avtal ska avgöras av svensk domstol i enlighet med svensk lag. Om Du är missnöjd med Loociz ABs agerande eller har krav mot Loociz AB rekommenderas att Du i första hand vänder dig till Loociz ABs kundtjänst på info@loociz.se. Du har även en möjlighet att vända sig till Allmänna reklamationsnämnden för att få en tvist prövad (via www.arn.se eller genom att besöka Kungsholmstorg 5, Stockholm). Loociz AB medverkar i tvistlösningsförfarandet hos ARN. Du kan även välja att vända sig till EU- kommissionen (se http://europa.eu/)